## ##

Hoolekogu

Hoolekogu esimees: Marika Proover

Liikmed: Margo Klaasmägi, Aarne Laas, Aivar Tamm, Nella Lumiste, Anna-Liisa Sammel,

Meelika Villers, Anneli Karu, Irina Kuhlbach, Terje Arro, Anu Alliksoo, Rita Pärn, Egle Ott.

 

_________________________________________________________________________________

 

Väljaandja: Laekvere Vallavolikogu

Akti liik: määrus

Teksti liik: algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2011

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge: RT IV, 20.09.2012, 27

 

Laekvere valla üldhariduskooli

hoolekogu moodustamine ja töökord

 

Vastu võetud 31.05.2011 nr 29

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse Laekvere valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) hoolekogude

moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ning teistest kooli tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 3. Hoolekogu koosseis

(1) Kooli hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu esindaja, õppenõukogu esindaja, kolm kuni viis lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.

(2) Kooli õpilasesindusest kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(3) Hoolekogu moodustamisel tuleb arvestada seda, et vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustaksid enamuse hoolekogu koosseisust.

(4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

 

2. peatükk

HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD

 

§ 4. Hoolekogu esindajate valimine

Esindajad valitakse Hoolekogusse vallavolikogu, õppenõukogu, õpilasesinduse ja lastevanemate üldkoosoleku poolt neljaks aastaks.

§ 5. Vallavolikogu esindaja nimetamine

Vallavolikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 6. Õppenõukogu esindajate valimine

(1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul avaliku hääletamise teel.

(2) Hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.

§ 7. Lapsevanemate esindaja ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

(1) Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub lapsevanemate üldkoosolekul avaliku hääletamise teel.

(2) Juhul, kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni, valitakse hoolekogusse tema esindaja asemel üldkoosoleku otsusel täiendav lapsevanemate esindaja.

§ 8. Vilistlaste esindaja nimetamine

(1) Vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult valivad hoolekogusse oma esindaja.

(2) Juhul, kui vilistlased ei tegutse organiseeritult valitakse vilistlaste esindaja lapsevanemate üldkoosolekul käesoleva määruse §-s 7 toodud korras.

§ 9. Õpilaste esindaja nimetamine

(1) Õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt.

(2) Õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega.

§ 10. Hoolekogu liikmete volituste kehtimine

(1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni või uue esindaja

valimiseni.

(2) Vanemate esindaja volitus kestab kuni lapse koolist väljaarvamiseni või uue esindaja valimiseni.

(3) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilasesinduse poolt uue esindaja valimiseni.

(4) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus.

 

3. peatükk

HOOLEKOGU TÖÖKORD

 

§ 11. Hoolekogu tööülesanded

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:

1) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;

2) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;

3) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;

4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;

5) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;

6) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;

7) teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, töö planeerimiseks ja korraldamiseks;

8) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;

9) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;

10) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;

11) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;

12) annab arvamuse haridusasutuse kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist.

§ 12. Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

(1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

(2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 13. Hoolekogu töövorm

(1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

(2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

§ 14. Hoolekogu korraline koosolek

(1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

(2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 15. Hoolekogu erakorraline koosolek

(1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme või kooli direktori nõudmisel kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

(2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist

§ 16. Koosoleku läbiviimine

(1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(3) Arutavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

(4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

(5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

(6) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(7) Koosoleku protokolli märgitakse:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;

3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;

4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;

5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;

6) kinnitatud päevakord;

7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;

8) vastuvõetud otsused;

9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

(8) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

(9) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 17. Hoolekogu otsused

(1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu

liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(3) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavolikogu- ja valitsusega.

§ 18. Hoolekogu otsusega mittenõustumine

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja

kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 19. Aruandlus

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§ 20. Jõustumine

Määrus jõustub 01. juuni 2011.

 

 

Margo Klaasmägi

vallavolikogu esimees

2018  Laekvere põhikool   globbers joomla templates