## ##

Õppetöö

   ÕPPEAASTA INFO

      2017/2018 õ.a

Õppe- ning klassiväline töö on orienteeritud "EESTI VABARIIK - 100" suursündmusele, mis on ka ühtlasi õppeaasta üks põhieesmärke.

Üldiseloomustus

Koolimaja on avatud tööpäeviti 8.00 – 17.00

Õppetöö algab kell 8.30, välja arvatud reedeti, mil 8.30 on kogunemine ja klassijuhataja tund, õppetöö algab siis kell 9.00

Sellel õppeaastal õpib meie koolis 72 õpilast.

 I klass 13 õpilast         IV klass 9 õpilast              VII klass 4 õpilast

 II klass 7 õpilast           V klass 7 õpilast              VIII klass 7 õpilast

 III klass 11 õpilast       VI klass11 õpilast              IX klass 3 õpilast

Töötab pikapäevarühm, vajadusel ka III kooliastmele. Logopeed töötab neljapäeviti. On võimalus saada ka õpiabi. Huviringid alustavad tööd oktoobrikuus.

 2017/18. õppeaasta koolivaheajad

  •     sügisvaheaeg: 21. oktoober 2017. a - 29. oktoober 2017. a;
  •     talvevaheaeg: 22. detsember 2017. a - 7. jaanuar 2018. a.
  •     kevadvaheaeg: 17 märts 2018. a - 25. märts 2018. a.
  •     suvevaheaeg: (v.a lõpuklassid) 6. juuni 2018. a - 31. august 2018. a

 Hindamine

Toimub 3 korda õa jooksul:
I trimester: 1.09 - 30.11
II trimester: 1.12 - 2.03
III trimester: 5.03 - 5.06
Sellele järgneb aastahinne ainekava läbimise kohta.

Tasemetööd

3. kl - eesti keel - 25.06; matemaatika - 29.05
6. kl -  eesti keel - 16.05; matemaatika - 22.05

Lõpueksamid

1.06 - eesti keel; 8.06 - matemaatika, 13.06 - valikaine

 Premeerimine

Õpilane, kelle veerandihinded on neljad-viied ja käitumine eeskujulik või hea, võib valida vaba päeva järgmisel veerandil.  II veerand -1 päev, III, IV veerand - 2 päeva.

8. klassi loovtööde teemad kinnitatakse 01.detsemberil 2016, kaitsmine toimub õppeaasta IV veerandil, kuid mitte hiljem kui maikuu teisel nädalal.

 5.,7. ja 8. kl toimuvad maikuu viimasel nädalal koolieksamid, mille õppeained kinnitatakse III veerandi õppenõukogus.

 Konsultatsiooniaeg ja järelvastamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Puuduliku hinde järelevastamiseks on aega 10 õppepäeva alates hinde teada saamisest.

Põhjuseta puudumiste üle peetakse arvestust koolis ja elukohajärgses omavalitsuses. Õppetööst puudunud/eemaldatud õpilane on kohustatud omandama sel ajal läbitud õppematerjali.

Pidulikud üritused

1. september - kooliaasta avaaktus ning lipu heiskamine

oktoober - kooli sünnipäev (97)

õpetajate päev

jõulupidu

Eesti Vabariigi sünnipäev

kevadkontsert

lõpupidu                

 Parima koostöö nimel peame kinni järgnevast:

1. Oma käitumisega ei sega teisi.

2. Kõik päevaks vajalikud õppevahendid on hoitud ja kaasas.

3. Kokkulepetest ja lubadustest tuleb kinni pidada.

4. Väärikas käitumine kõikjal, et ei häbistataks kodu ega kooli.

5. Kohustus õppida igaks tunniks.

6. Koolilaps ja tema riietus on puhtad.

7. Ei hiline tundi, ei puudu põhjuseta.

8. Vanem teavitab klassijuhatajat/kooli lapse puudumisest samal päeval.

9. Õppetundide ajal korraldatud üritustel osalemine on kohustuslik.

10. Pidulikul üritusel on riietus sobilik ja eakohane.

11. Õpilaspäevik on kohustuslik ja kuulub täitmisele.

12. Lauakombed on osa kultuurist.

 Bussiringide graafik ja ajad on Laekvere valla (www.laekvere.ee)  kodulehel.

Kooli igapäevane info on leitav lapsevanematele e-päevikus, vajalik dokumentatsioon on üleval kooli kodulehel.

 

2018  Laekvere põhikool   globbers joomla templates