## ##

Õppetöö

   ÕPPEAASTA INFO

      2018/2019 õ.a

Õppe- ning klassiväline töö on orienteeritud üldlaulu- ja tantsupeole "Minu arm - eesti keel", mis on ka ühtlasi õppeaasta üks põhieesmärke.

Üldiseloomustus

Koolimaja on avatud tööpäeviti 8.00 – 16.00

Õppetöö algab kell 8.30, välja arvatud reedeti, mil 8.30 on kogunemine ja klassijuhataja tund, õppetöö algab siis kell 9.00

Sellel õppeaastal õpib meie koolis 75 õpilast.

 I klass 8 õpilast         IV klass 11 õpilast              VII klass 9 õpilast

 II klass 12 õpilast        V klass 8 õpilast              VIII klass 5 õpilast

 III klass 8 õpilast        VI klass 7 õpilast               IX klass 7 õpilast

Töötab pikapäevarühm, vajadusel ka III kooliastmele. Logopeed töötab neljapäeviti. On võimalus saada ka õpiabi. Huviringid alustavad tööd oktoobrikuus.

 2017/18. õppeaasta koolivaheajad

  •     sügisvaheaeg: 21. oktoober 2018. a - 28. oktoober 2018. a;
  •     jõuluvaheaeg: 24. detsember 2018. a - 6. jaanuar 2019. a.
  •     talvevaheaeg: 25. veebruar 2019. a - 3. märts 2019. a.
  •     kevadvaheaeg: 22. aprill 2019. a - 28. aprill 2019. a.
  •     suvevaheaeg:  10. juuni 2019. a - 31. august 2019. a

 Hindamine

Toimub 3 korda õa jooksul:
I trimester: 1.09 - 30.11
II trimester: 3.12 - 8.03
III trimester: 11.03 - 10.06
Sellele järgneb aastahinne ainekava läbimise kohta.

Tasemetööd

02.10.2018 - 4. kl e-tasemetöö loodusõpetuses

3. kl - eesti keel - 08.05; matemaatika - 15.05
6. kl -  eesti keel - 14.05; matemaatika - 21.05 (e-tasemetööd)

Lõpueksamid

3.06 - eesti keel; 10.06 - matemaatika, 13.06 - valikaine

 Premeerimine

Õpilane, kelle veerandihinded on neljad-viied ja käitumine eeskujulik või hea, võib valida vaba päeva järgmise trimestri esimesel nädalal, teavitades sellest eelnevalt klassijuhatajat. II trimester - 1 päev, III trimester - 2 päeva.

8. klassi loovtööde teemad kinnitatakse 3 .detsemberil 2018, kaitsmine toimub õppeaasta III trimestril, kuid mitte hiljem kui maikuu teisel nädalal.

 5.,7. ja 8. kl toimuvad maikuu viimasel nädalal koolieksamid, mille õppeained kinnitatakse II trimestri  õppenõukogus.

 Konsultatsiooniaeg ja järelvastamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Puuduliku hinde järelevastamiseks on aega 10 õppepäeva alates hinde teada saamisest.

Põhjuseta puudumiste üle peetakse arvestust koolis ja elukohajärgses omavalitsuses. Õppetööst puudunud/eemaldatud õpilane on kohustatud omandama sel ajal läbitud õppematerjali.

Pidulikud üritused

1. september - kooliaasta avaaktus ning lipu heiskamine

oktoober - kooli sünnipäev

õpetajate päev

jõulupidu

Eesti Vabariigi sünnipäev

kevadkontsert

lõpupidu                

 Parima koostöö nimel peame kinni järgnevast:

1. Oma käitumisega ei sega teisi.

2. Kõik päevaks vajalikud õppevahendid on hoitud ja kaasas.

3. Kokkulepetest ja lubadustest tuleb kinni pidada.

4. Väärikas käitumine kõikjal, et ei häbistataks kodu ega kooli.

5. Kohustus õppida igaks tunniks.

6. Koolilaps ja tema riietus on puhtad.

7. Ei hiline tundi, ei puudu põhjuseta.

8. Vanem teavitab klassijuhatajat/kooli lapse puudumisest samal päeval.

9. Õppetundide ajal korraldatud üritustel osalemine on kohustuslik.

10. Pidulikul üritusel on riietus sobilik ja eakohane.

11. Lauakombed on osa kultuurist.

Kooli igapäevane info on leitav lapsevanematele e-päevikus, vajalik dokumentatsioon on üleval kooli kodulehel.

 

2019  Laekvere põhikool   globbers joomla templates