## ##

Dokumendid

LAEKVERE  PÕHIKOOLI  PÄEVAKAVA

I. Üldsätted

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.

2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja

õppekorraldusele.

3. Koolimaja lahtioleku ajad:

koolimaja avatakse kell 8.00 ja suletakse hiljemalt kell 17.00

4. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud.

5. Õppetöö algab  kell 8.30 (reedel kell 9.00, juhul kui pole informeeritud teisiti).

6. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 9.00 – 12.00.

7. Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.

8. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

9. Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.

10. Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast õppetundide lõppu, v.a. sihipärane tegevus.

II. Õppetundide ajad ja söögivahetunnid :

Esmaspäev-neljapäev                                               Reede

                                                                              Infotund 8.30-8.55

1.tund   8.30-   9.15                                                  1.9.00- 9.45

2. tund 9.25 – 10.10                                                 2.9.55- 10.40

3. tund 10.20 – 11.05                                               3.1050- 11.35

4.tund  11.15- 12.00                                                 4.11.45- 12.30

5. tund 12.20 – 13.05                                               5.12..50- 13.35

6. tund 13.15 – 14.00                                               6.13.45- 14.30

7. tund 14.10 – 14.55                                               7.14.40- 15.25

8. tund 15.05 – 15.50                                               8.15.35- 16.20

Lõunasöök 1. - 5. kl peale 3.tundi,      6. - 9.kl peale 4.tundi

Oode (pikapäevarühmale) 14.00 – 14.30

III. Tunniplaan

1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.

2. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja

õppeainete spetsiifikast.

3. Ühes õppepäevas tohib läbi viia ühe kontrolltöö või kuni kaks tunnikontrolli või testi.

4. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

IV. Sihipärane tegevus pärast õppetunde

- huviringid;

- konsultatsioonid;

- pikapäevarühmad;

- arenguvestlused;

- töökoosolekud;

- klassi – ja kooliüritused.

V. Pikapäevarühma päevakava

12.20 – 14.00 õpilaste kogunemine, mängud, õppetöö ja/või vaba aeg

14.00 – 14.30 oode (pikapäevarühma eine)

14.30 – 15.30 õppetöö ja/või vaba aeg

VI. Ringide töö

Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.

VII. Õpilasliinid

1. Õpilasliinide marsruudid ja kellaajad koostatakse koostöös Laekvere vallavalitsusega ja

avaldatakse enne õppeaasta algust valla lehes. 

2020  Laekvere põhikool   globbers joomla templates