## ##

Päevakava

I. Üldsätted

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.

2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest.

3. Koolimaja lahtioleku ajad: koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 16.00.

4. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud.

5. Õppetöö algab kell 8.00 (reedel  tunnid kell 9.00)

6. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 9.00 – 12.00.

7. Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.

8. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

9. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.

10. Õpilased lahkuvad koolimajast pärast õppetundide ja ringide töö lõppu.

II. Õppetundide ajad ja söögivahetunnid :

Esmaspäev- neljapäev                                                    Reede

                                                                             Infotund: 8.10-8.45

1.tund   8.00-   8.45                                                  PUDRUVAHETUND
PUDRUVAHETUND                                              1. 9.00 - 9.45

2. tund 9.00 – 9.45                                                   2. 9.55 - 10.40

3. tund 9.55 – 10.40                                                 3.10.50 - 11.35

4.tund 10.50 - 11.35                                                 4.11.45 - 12.30                                   

5.tund 11.55 - 12.40                                                5.11.55 - 12.40                            

5. tund 11.45 – 12.30                                               6.12.50 - 13.35

6. tund 12.50 – 13.35                                               7.13.45 - 14.30                                            

7. tund 13.45 – 14.30                                              

8. tund 14.40 – 15.25                                              

 

Oode (pikapäevarühmale) 14.00 – 14.30.

III. Tunniplaan

1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. Õppetunni pikkus on 45 min.

2. Vahetunni pikkus on 10 min, söögivahetund ja käsitöö tunnile eelnev vahetund 20 min.

3. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja

õppeainete spetsiifikast.

4. Ühes õppepäevas tohib läbi viia ühe kontrolltöö või kuni kaks tunnikontrolli või testi.

5. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

IV. Sihipärane tegevus pärast õppetunde

- huviringid;

- konsultatsioonid;

- pikapäevarühmad;

- arenguvestlused;

- töökoosolekud;

- klassi – ja kooliüritused.

V. Pikapäevarühma päevakava

12.00 – 14.00 õpilaste kogunemine, mängud ,ringides osalemine, õppetöö ja/või vaba aeg.

14.00 – 14.30 Eine.

14.30 – 15.20 õppetöö ja/või vaba aeg . Õpilasbussile saatmine.

VI. Ringide töö

Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.

 

 

2023  Laekvere Kool   globbers joomla templates