## ##

TAGASIVAADE KOOLIAJALE

Ü L E S K U T S E

LAEKVERE KOOL KUTSUB ÜLES KÕIKI VILISTLASI JA ENDISI ÕPETAJAID MEENUTAMA OMA KOOLIAEGA.

VABAS VORMIS KIRJAPANDUD MÄLESTUSED ÕPINGU- VÕI ÕPETAMISAASTATEST KAVANDATAKSE TULEVIKUS AVALDADA LAEKVERE KOOLILE PÜHENDATUD RAAMATUS.

OLE ÜKS KAASAUTORITEST JA ANNA SINAGI OMA PANUS SELLE ETTEVÕTMISE ÕNNESTUMISEKS. MIDA ROHKEM MEENUTUSI, SEDA PÕHJALIKUM JA MITMEKÜLGSEM TRÜKIS.

Täpsema info ja soovitused meenutuste kirjapanekuks leiad alljärgnevalt!

 


TAGASIVAADE KOOLIAJALE

Sissejuhatus

Siintoodud kava või küsimustik ei tohiks kedagi ära ehmatada ehkki võib ju esmapilgul tunduda, et küsimusi on hirmuäratavalt palju. See on ennekõike soovituslik ja mõeldud oma kooliaegsete mõtete korrastamiseks ja kirjapaneku lihtsustamiseks. Küsimustest, mida on ühtekokku 50, võib omal vabal soovil valida just need, mis pakuvad suuremat huvi ja millele vastamine on südamelähedasem ja meelepärasem. Samuti ei ole oluline vastamisel etteantud järjekord ning vastuseid ei ole vaja ka nummerdada. Küsimustik koosneb 10nest alateemast. Soovi korral võib neist valida ka ühe konkreetse valdkonna, mis köidab teistest enam. Kõigile on jäetud vabad käed kirjapandut ise vastavalt oma tahtele vormida ja kirjutada võib alati ka sellest, mida otseselt küsimustikus pole mainitud ning on jäänud kooliaja vaateväljast kõrvale.

Kõik isikud, kes on kaasa aidanud kavandatava raamatu ilmumisele, ja ka toeks olnud oma mälestuste jäädvustamisega ning sellega lihtsustanud käsikirja koostamist, väärivad koolipoolset austust ja lugupidamist. Oodatud on nii käsitsi kirjutatud kui ka arvutitrükis meenutused, samuti kõik asjakohased fotod, mis tagastatakse arvutisse sisestamise järel omanikule.

Igas küsimuses võib alati pöörduda ka otse kooli poole. Vajalikud telefoninumbrid ja e-posti aadressi leiate kodulehekülje kontaktide alt.

Julge ja tarmukas pealehakkamine kindlustab ka lõppresultaadina meeldiva enesetunde teadmisega, et olen ka ise andnud oma panuse kavandatava raamatu koostamisele.

Niisiis – pikalt kõhklemata sõrmed arvuti klaviatuurile või kirjapulgad pihku !

Küsimustik

 

I. HARIDUSTEE

1. Kirjeldage oma haridusteed.

Millistes koolides te olete käinud?

Millised asjaolud ja inimesed on teie hariduskäiku mõjutanud? Milline oli teie enda osa valiku tegemisel?

Kas saite soovitud hariduse?

 

II. KOOL JA KODU

2. Milline oli suhtumine haridusse ja haritud inimestesse teie peres, tutvusringkonnas, ümbruskonnas? Kas oli arvamuste lahknemisi? Kas oli erinevusi suhtumises tüdrukute ja poiste koolitamisse? Kuidas on hinnangud aja jooksul muutunud?

3. Haridustraditsioonid teie peres.

Kas võib rääkida laste koolitamisega seotud kindlatest tavadest?

4. Kas vanemad esitasid õppimise suhtes kindlaid nõudmisi? Kui palju rääkisite vanematele igapäevasest koolielust? Mille vastu kodused eriti huvi tundsid?

5. Millised olid teie õppimistingimused kodus?

6. Kuidas hindasid vanemad teie kooli ja õpetajaid?

Kas oli lahkuminekuid kooli ja kodu hinnangutes või nõuetes? Kirjeldage mõnd eriti meeldejäänud juhtumit kooli ja kodu erinevatest seisukohtadest.

7. Millistel puhkudel käisid vanemad koolis?

8. Kes kaasõpilastest ja millal teid kodus külastasid?

9. Kas õpetajad külastasid õpilaste kodusid? Kirjeldage neid külastusi.

 

III. INTERNAADIELU

10. Kus te koolis käies elasite (kodus, üürikorteris, internaadis)?

11. Kas koolil oli internaat? Kes internaadis elasid? Kirjeldage internaadiolustikku.

 

IV. KOOLIOLME

12. Kirjeldage oma kooliteed (pikkus, kuidas ja kellega koolis käisite).

13. Kirjeldage koolimaja ja -ruume, sisustust.

Kui suur oli kooli territoorium, mis sinna kuulus?

14. Kuidas mõjutasid erinevad aastaajad koolielu korraldust?

15. Kus ja kuidas koolis söödi?

16. Kirjeldage enda ja kaaslaste koolitarbeid (koolikott, kirjatarbed jne). Kuidas need muretseti?

17. Kirjeldage õpilaste riietust (koolivormi).

Millised olid koolipoolsed nõudmised riietuse suhtes? Kuidas suhtusite koolivormi kandmisse? Kas oli õpetajate või vanematega lahkarvamusi? Kuidas nõuete täitmist kontrolliti ja millised olid karistused eksimuste eest? Kuidas kaasõpilasi välimuse põhjal hinnati?

18. Kirjeldage õpetajate riietust. Kas mõni õpetaja jäi meelde tavapärasest erineva riietusega?

19. Millised olid teie esimesed muljed koolist? Kui olete käinud mitmes koolis, siis võiksite neid võrrelda. Kas uues koolis oli midagi üllatavat?

 

V. KOOLIKORD

20. Millised olid nõudmised õpilaste välimuse ja hügieeni suhtes (puhtus, soeng, kosmeetika, ehted)? Kirjeldage sellel pinnal aset leidnud konflikte.

21. Millised olid käitumisnormid (tunnis, vahetunnis, väljaspool kooli)? Kuidas neid selgitati ja põhjendati? Milliseid nõudmisi ignoreeriti? Millised olid karistused?

22. Kirjeldage vahetundi.

23. Millistel tingimustel oli lubatud koolist puududa? Kas te (või kaasõpilased) puudusite koolist põhjuseta? Kuidas vanemad suhtusid koolist puudumisse?

23. Kas koolis räägiti seksist? Kuidas koolis suhtuti õpilase rasedusse?

24. Millised olid üldised arusaamad õpetajate käitumisest? Kas mõne õpetaja käitumine erines oluliselt normist? Kuidas sellesse suhtuti?

25. Kuivõrd kool kontrollis õpilase koolivälist tegevust?

 

VI. SUHTED KOOLIS

26. Kellega te koolis tihedamalt läbi käisite? Kui palju suhtlesite kaasõpilastega väljaspool kooli? Kuivõrd säilisid kooliaegsed sõprussuhted hilisemas elus?

27. Millised õpilased olid kaaslastele autoriteetideks? Kes valiti klassivanemaks vms? Kas ametlikud õpilasliidrid olid ka tegelikud juhid? Kas oli tõrjutud õpilasi?

28. Kas ja millistes olukordades tulid koolis ilmsiks rahvuslikud, usulised, poliitilised erinevused?

29. Kuidas õpetajaid kõnetati? Kuidas nimetasid õpilased õpetajaid omavahelises vestluses? Millised olid õpetajate hüüdnimed?

30. Millistest õpetajatest peeti lugu? Kas hiljem on hinnangud muutunud? Kirjeldage mõnda eriti meelde jäänud õpetajat.

31. Kas ja millistel puhkudel tehti õpetajatele kingitusi? Kes seda korraldas? Kas, millal ja millistele õpetajatele toodi lilli?

32. Kuidas õpetajad üksteist kõnetasid?

 

VII. ÕPETUSE PÕHIJOONED

33. Kuidas viisid tundi läbi erinevad õpetajad?

34. Milliseid õppeaineid koolis eelistasite, miks? Kuidas hindate koolist saadud teadmisi?

 

VIII. ÕPPETÖÖVÄLINE TEGEVUS

35. Kirjeldage klassi- ja koolipidusid.

Kes neid korraldas? Kes osalesid koolipidudel, kas neist võisid osa võtta ka võõrad õpilased? Kas käisite ise pidudel teistes koolides või mujal?

36. Millistel matkadel, ekskursioonidel käisite kaasõpilastega?

Kas oli kindel kava, kuhu minna 1., 2. jne klassis?

37. Millised huvialaringid koolis tegutsesid? Millised neist olid eriti populaarsed? Millistes ringides teie osalesite?

38. Milliseid spordialasid koolis harrastati? Millised olid selleks tingimused? Kuidas suhtuti sporti ja sportlastesse? Millise spordialaga kooliajal tegelesite?

39. Millised organisatsioonid koolis tegutsesid? Milline oli liikmeskond, kuidas organisatsioonidesse suhtuti? Kirjeldage nende tegevust. Milliste organisatsioonide tegevuses osalesite?

40. Kirjeldage seinalehti, almanahhe, kooliraadiot jne.

41. Kirjeldage asju, mis olid koolis mingil ajal väga moes.

42. Millised salmialbumid ja laulikud koolis liikusid?

 

IX. TRADITSIOONID

43. Millised olid teie kooli traditsioonid?

44. Kuidas tähistati kooli algust ja lõppu? (Kas seda märgiti ära ka kodus, sugulaste ringis?)

45. Millised olid teie kooli sümbolid? Kooli "vaim". Kuidas võrreldi end teiste koolidega?

46. Kirjeldage kooli-, klassikokkutulekuid.

 

X. KOOL JA RIIGIVÕIM

47. Milliseid riigivõimu sümboleid oli koolimajas (pildid, loosungid, plakatid)?

48. Milliseid riiklikke tähtpäevi koolis tähistati? Kuidas seda tehti? Kuidas suhtuti sellistesse sündmustesse?

49. Kuivõrd tungis poliitika õppetöösse?

50. Kas arutasite kaasõpilaste või õpetajatega poliitilisi küsimusi? Kas poliitilised eelistused mõjutasid inimestevahelisi suhteid?

_____________________________________________________________________

 

(Küsimustik on koostatud Eesti Rahva Muuseumi poolt ning pärineb selle kodulehelt).

2024  Laekvere Kool   globbers joomla templates