## ##

Õppetöö

   ÕPPEAASTA INFO

      2019/2020 õ.a

Õppe- ning klassiväline töö on orienteeritud teemale "Digiga või digita"

Üldiseloomustus

Koolimaja on avatud tööpäeviti 8.00 – 16.00

Õppetöö algab kell 8.30, välja arvatud reedeti, mil 8.30 on kogunemine ja klassijuhataja tund, õppetöö algab siis kell 9.00

Sellel õppeaastal õpib meie koolis 83 õpilast.

 I klass 12 õpilast         IV klass 9 õpilast              VII klass 7 õpilast

 II klass 9 õpilast        V klass 11 õpilast              VIII klass 9 õpilast

 III klass 14 õpilast        VI klass 7 õpilast               IX klass 5 õpilast

Töötab pikapäevarühm, vajadusel ka III kooliastmele. Logopeed töötab neljapäeviti. On võimalus saada ka õpiabi. Huviringid alustavad tööd oktoobrikuus. Murede ja probleemide korral saab pöörduda ka sotsiaalpedagoogi poole.

 2019/20. õppeaasta koolivaheajad

  •     sügisvaheaeg: 21. oktoober 2019. a - 27 oktoober 2019. a;
  •     jõuluvaheaeg: 23. detsember 2019. a - 5. jaanuar 2020. a.
  •     talvevaheaeg: 24. veebruar 2020. a - 1. märts 2020. a.
  •     kevadvaheaeg: 20. aprill 2020. a - 26. aprill 2020. a.
  •     suvevaheaeg:  9. juuni 2020. a - 31. august 2020. a

 Hindamine

Toimub 3 korda õa jooksul:
I trimester: 1.09 - 29.11 , II trimester: 2.12 - 13.03 , III trimester: 16.03 - 08.06.
Sellele järgneb aastahinne ainekava läbimise kohta.

Tasemetööd

24.09 või 25.09.2019 - 7. kl e-tasemetöö loodusõpetuses,
1.10 või 2.10.2019 - 4. kl e-tasemetöö loodusõpetuses,

3. kl - eesti keel 12.05.2020,
6. kl - eesti keel 13.05.2020 (e-tasemetöö).

Lõpueksamid

1.06 - eesti keel; 4.06 - matemaatika, 10.06 - valikaine.

 Premeerimine

Õpilane, kelle veerandihinded on neljad-viied ja käitumine eeskujulik või hea, võib valida vaba päeva järgmise trimestri esimesel nädalal, teavitades sellest eelnevalt klassijuhatajat. II trimester - 1 päev, III trimester - 2 päeva.

8. klassi loovtööde teemad kinnitatakse 2 .detsemberil 2019, kaitsmine toimub õppeaasta III trimestril, kuid mitte hiljem kui maikuu teisel nädalal.

 5.,7. ja 8. kl toimuvad maikuu viimasel nädalal koolieksamid, mille õppeained kinnitatakse II trimestri  õppenõukogus.

 Konsultatsiooniaeg ja järelvastamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Puuduliku hinde järelevastamiseks on aega 10 õppepäeva alates hinde teada saamisest.

Põhjuseta puudumiste üle peetakse arvestust koolis ja elukohajärgses omavalitsuses. Õppetööst puudunud/eemaldatud õpilane on kohustatud omandama sel ajal läbitud õppematerjali.

Pidulikud üritused

1. september - kooliaasta avaaktus ning lipu heiskamine

oktoober - kooli sünnipäev

õpetajate päev

jõulupidu

Eesti Vabariigi sünnipäev

kevadkontsert

lõpupidu                

 Parima koostöö nimel peame kinni järgnevast:

1. Oma käitumisega ei sega teisi.

2. Kõik päevaks vajalikud õppevahendid on hoitud ja kaasas.

3. Kokkulepetest ja lubadustest tuleb kinni pidada.

4. Väärikas käitumine kõikjal, et ei häbistataks kodu ega kooli.

5. Kohustus õppida igaks tunniks.

6. Koolilaps ja tema riietus on puhtad.

7. Ei hiline tundi, ei puudu põhjuseta.

8. Vanem teavitab klassijuhatajat/kooli lapse puudumisest samal päeval.

9. Õppetundide ajal korraldatud üritustel osalemine on kohustuslik.

10. Pidulikul üritusel on riietus sobilik ja eakohane.

11. Lauakombed on osa kultuurist.

12. Nutiseadme kasutamine on piiratud.

Kooli igapäevane info on leitav lapsevanematele e-päevikus, vajalik dokumentatsioon on üleval kooli kodulehel.

 

2020  Laekvere põhikool   globbers joomla templates